REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU FITNESS EXTREME

I. DEFINICJE:

 • Fitness Extreme Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim(87-330) przy ul. Bohaterów Westerplatte 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425740. posiadającą numer Regon:341297817 oraz numer NIP:8741775796

II. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa.
 • Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karnet wstępu.
 • Klubowicz przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, dostępnym w Klubie.
 • Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy.
 • Karnet można nabyć w Klubie.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości: 15 zł.
 • Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych jak również za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług Klubu może korzystać osoba, która ukończyła 15 rok życia. Osoby poniżej 15 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia.
 • Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona zobowiązana jest podpisać umowę w obecności przedstawiciela ustawowego za pisemną jego zgodą.
 • Umowa może zostać zawarta na czas określony 12 msc lub 3 msc, bądź na czas nieokreślony.
 • Wykupienie Abonamentu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Klubu oraz zawarciem Umowy pomiędzy Klubowiczem a Klubem.
 • W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony przysługuje prawo rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku zawarcia umowy na czas określony 12 miesięcy lub 3 msc wypowiedzenie następuje automatycznie po upływie tego czasu.
 • Karnet wydany w związku z zawarciem umowy, wystawiany jest imiennie bez możliwości odstąpienia karnetu osobie trzeciej. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych karnetów.
 • Klubowicz może odstąpić od umowy jeżeli dostarczy dokument od lekarza gdzie ten jasno stwierdzi niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy bez podawania przyczyny.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klubowicze zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 • Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność, nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza, wyrządzoną przez innych użytkowników Klubu- innych Klubowiczów, bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie Klubu.
 • Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po podpisaniu niniejszego regulaminu.
 • W przypadku zawarcia umowy Klubowicz zobowiązany jest dokonać płatności z góry co miesięcznie w jednej z następujących form: gotówkowo, kartą płatniczą , przelewem lub przez aplikację.
 • W przypadku wszystkich umów płatności dokonywane są w systemie płatności elektronicznych ESPAGO (cykliczne obciążenie karty płatniczej) lub w inny sposób określony przez Fitness Extreme.
 • Płatności w systemie elektronicznym ESPAGO pobierane są z konta karty płatniczej klienta zgodnie z planem płatności określonym w umowie. W przypadku nieudanej próby pobrania środków 1-ego dnia każdego miesiąca, nastąpią kolejne próby. Próby dokonywane są aż do skutku.
 • Zgoda Klienta na podpięcie karty płatniczej jest równoznaczna z akceptacją i podpisaniem wszystkich warunków niniejszej umowy.
 • Klient wyraża zgodę na  automatyczne obciążania karty płatniczej opłatami członkowskimi w każdym miesiącu obowiązywania umowy oraz innymi opłatami wynikającymi z Cennika.
 • W celu regulowania opłat, Klient ma możliwość  podpięcia karty płatniczej innej osoby, tylko w przypadku osobistej wizyty tej osoby w klubie lub zdalnie w strefie Klienta w systemie eFitness.
 • Klub zastrzega sobie prawo w przyszłości wprowadzenia innych form płatności w indywidualnych przypadkach.
 • Klub bierze odpowiedzialność za zwroty oraz reklamacje w opcji płatności rekurencyjnych. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym klubu, dostępnym na stronie fitness-extreme.pl.
 • Dane do przelewu, gdzie można kierować opłaty:
  Fitness Extreme nr 2611 4020 0400 0037 0276 2210 20.
 • Pierwszą ratę Klubowicz zobowiązany jest opłacić w dniu podpisania umowy.
 • W przypadku nieuregulowania, bądź nieterminowego regulowania przez Klubowicza ceny zakupu karnetu lub innych opłat lub niestosownego zachowania na terenie Klubu , firma zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu na teren Klubu, również w innych przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności.
 • Umowa może zostać rozwiązania przez Klub w trybie natychmiastowym, jeżeli kontynuacja umowy może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego, groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
 • Klub jest uprawniony do fotografowania swojego obiektu dla celów reklamowych, promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Klubowiczów o ile ww. działanie Klubu nie narusza praw i wolności Klubowiczów.
 • Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub, a co za tym idzie do wykorzystania wizerunku Klubowicza znajdującego się na zdjęciu. Jeśli takie wykorzystanie wizerunku Klubowicza w jego ocenie będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność, Klubowicz powinien zgłosić ten fakt właścicielowi Klubu, który zarządzi wycofanie zdjęcia w najszybszym możliwym terminie.
 • Klub może cedować lub przekazywać prawa płynące z niniejszej Umowy osobom trzecim, a także zlecać osobom trzecim wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Klubowicz wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności z Klubu wobec Klubowicza na podmiot trzeci z tytułu nieuiszczonych opłat.
 • Klub nie zwraca ceny zakupu za karnety niewykorzystane, po upływie okresu ich ważności.

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB:

 • Usługi wliczone w cenę zakupu karnetu oraz usługi płatne dodatkowo określone są w cenniku ustalonym przez Klub.
 • Klub zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu świadczonych usług w dowolnym czasie, na co Klubowicz niniejszym wyraża zgodę. Klub w wykonaniu Umowy umożliwi również korzystanie z nowo dostępnych usług, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości, a zaliczających się do usług wliczonych w cenę karnetu.

IV. PRZYPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE:

 • Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej. Z zastrzeżeniem możliwości zmiany godzin otwarcia Klubu.
 • Z usług Klubu można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień określonych rodzajem zakupionego karnetu we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach jego otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo z urządzeń, które nie są aktualnie wykorzystywane przez innych Klubowiczów.
 • Kierownictwo Klubu może podjąć decyzje o zamknięciu klubu w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu lub innym ogólnodostępnym miejscu jak i na stronie internetowej Klubu.
 • Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw, remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. Jednocześnie umowa zostanie przedłużona automatycznie o ilość dni, w jakich klub był nieczynny.
 • Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Klub. Klubowicz ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafki w szatni. Nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w szafkach w szatni. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kradzież w szafkach lub poza nimi w pomieszczeniach Klubu.
 • Klub zastrzega sobie prawo wizualnego monitoringu klubu. Kamery zainstalowane są w celach bezpieczeństwa. Jednocześnie Klub oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności Kubowicza, obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Klient niniejszym wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
 • Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Klubowicz zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi.
 • Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.
 • Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce, o której mowa powyżej.
 • W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje ubiór i zmienne obuwie sportowe.
 • Klubowicze są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości a także zapewnić higienę i komfort innym Klubowiczom.
 • W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 • Klubowicz zobowiązany jest do nienaruszania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu.
 • Klubowicz zobowiązany jest do kulturalnego i spokojnego zachowania się na terenie Klubu wyrażonego brakiem używania wulgarnego słownictwa, głośnego zachowywania się, rzucania sztangielek i innego sprzętu na parkiet.
 • Klubowicz zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach siłowych, używania jednorazowych ręczników papierowych na maszynach cardio, odkładanie sprzętu na wyznaczone miejsce.
 • Klubowicz zobowiązuje się do nie wnoszenia na salę ćwiczeń siłowych, fitnessu i innych pomieszczeń szklanych naczyń, plecaków i toreb sportowych.
 • Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
 • Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu z uwagi na konieczność oddania ich do serwisu, celem przeprowadzenia niezbędnej konserwacji.
 • W przypadku zajęć grupowych z instruktorem Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.
 • W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszego dokonywania zapisu na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, online, bądź osobiście w recepcji Klubu.
 • Klubowicz jest zobowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń co najmniej 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie będą czynne do zamknięcia Klubu.

V. DANE OSOBOWE :

 1. Administratorem danych osobowych Klubowiczów jest Fitness Extreme Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim.
 2. Dane osobowe Klubowiczów będą przetwarzane przez Klub zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U2002r Nr 101 poz.926).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z realizacją Umowy korzystania z usług Klubu.
 4. Wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych nie jest obligatoryjne.
  Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany, uzupełniania i usuwania.

VI. UWAGI KOŃCOWE:

 • Klubowicz zobowiązany jest do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, numerów telefonu komórkowego. Pisma wysyłane na podane w Klubie adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 • Fitness Extreme zobowiązany jest do wystawienia rachunku bądź faktury na żądanie klienta w terminie 7 dni roboczych.
 • W zakresie nieuregulowanym Umową i niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Klub jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, godzin otwarcia, zmiany świadczonych w obrębie Klubu usług oraz innych jego postanowień, na co Klubowicz wyraża zgodę.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy. W przypadku utraty mocy obowiązującej przez którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu.
 • W sprawach nieokreślonych w Regulaminie rozstrzyga Kodeks Cywilny.
 • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.